Keskkonnahoid
 • Koostame Pärnu linna energia- ja kliimakava „Kliimaneutraalne Pärnu 2040“.
 • Liitume Rohetiigri programmiga.
 • Näeme Pärnu elukeskkonda loodus- ja liigirikkana.Kanname hoolt, et loodusrikkused, vääriselupaigad, väärtuslikud maastikud ja väärtuslikud põllumaad on inventeeritud ja kaitstud.
 • Soosime kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvenergia lahenduste kasutuselevõttu.
 • Arendame koostöös Paikrega  ja taaskasutusorganisatsioonidega välja jäätmete kogumispunktide võrgustiku, töötame välja jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise süsteemi, aitame kaasa elanike ja külaliste teadlikkuse tõstmisele võtta omaks jäätmete liigiti sorteerimine. Partnerluses riigiga täidame jäätmete ringlusesse võtu kohustused.
 • Paigaldame noorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks lasteaedadesse ja koolidesse jäätmesorterid.
 • Edendame koostöös erasektoriga taaskasutuse ja ringlusepõhimõtete rakendamist ning toetame juba tegutsevaid taaskasutuskeskusi, toetame kogukondlikke ja eraalgatusi toidupäästmisel.
 • Rajame keskkonnasõbralikke sademeveesüsteeme.
 • Vähendame autoliiklust kesklinna- ja rannapiirkonnas, luues eeldused kergliikluse laienemiseks ja alternatiivsete transpordivahendite kasutuselevõtuks.
 • Toetame kogukonnaaedade rajamist.
 • Oleme linna rohealadel lageraiete vastu. Teeme parkide hoolduskava ja korrastame Koidula, Munamäe, Brackmanni, Vanapargi, Siinmaa, Vana-Pärnu metsapargi, Audru mõisapargi, Tõstamaa mõisapargi ja Raeküla rannaniidu äärsed pargid.
 • Avame ligipääsu Rääma rabale. Koostöös Tori vallaga rajame ligipääsud matkaradadele.
 • Arendame välja naisteranna looduskaitsealal külastustaristu, soodustades sel moel atraktiivse rannaala kasutuselevõttu.
 • Korraldame suplusrandade vee kvaliteedi uuringud, teeme inventuuri linnalehmade projektile ja vähendame ohtlike ainete sattumist merre. Toome sinilipu Pärnule tagasi.
 • Rajame Audru poldrile linnuvaatlustorni.
 • Tõstame kergliiklejate ja jalakäijate ohutust, koostöös ettevõtjatega edendame kergliikurite kasutamise kultuuri.
 • Toetame elektrisõidukite tasuta parkimist linnas ja elektriliste liikumisvahendite eelistamist liikluslahenduses.
 • Toetame elektrisõidukite laadimistaristu rajamist.
 • Paigaldame kergliiklusteede äärde iseteeninduse põhimõttel toimivad jalgrataste remondipunktid.
 • Koostame Pärnu kodanikukaitse kava, mis sisaldab muuhulgas selgeid suuniseid üleujutuste korral tegutsemiseks.
 • Rakendame lühikeste teede linna printsiipi linnaplaneerimisel ja linnaruumi kujundamisel (tegevuste ja teenuste koondamine elukohtade ja töökohtade ümbrusse võimaldamaks jalgsi ja rattaga liikumist, olulisemate tegevuskohtade sidustamine ühistranspordi ja rendirattavõrguga).