Sotsiaalhoolekanne
 • Soodustame erivajadustega inimeste ja eakate iseseisvat toimetulekut, et nad saaksid võimalikult kaua oma kodus elada. Vähendamaks lähikondsete hoolduskoormust, kaalume võimalusi arendada intervallteenust.
 • Toetame vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid ja nende arendamist, oleme avatud uute valdkondlike teenuste arendamiseks.
 • Jätkame maakonna ühtsesse ühistranspordivõrku kuuluva tänapäevase sotsiaaltranspordi arendamist.
 • Toetame igale lapsele vähemalt kord päevas tasuta koolitoidu pakkumist, jätkame toetuste maksmist lastega peredele.
 • Maksame lapse sünni puhul sünnitoetust.
 • Toetame erivajadustega inimestega tegelevaid organisatsioone.
 • Vaatame üle erivajadustega inimeste ligipääsetavuse avalikus ruumis.
 • Toetame lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvritega tegelevaid organisatsioone.
 • Toetame vaimse tervise valdkonna ja nõustamisega tegelevaid organisatsioone. Peame oluliseks, et nõustamisteenused oleksid tõhusad ja kiirelt kättesaadavad kõikidele abivajajatele.
 • Jätkame linnale kuuluvate hooldekodude seisukorra parandamist. Koostöös erasektoriga lühendame hooldusteenusele pääsemise ootejärjekordi. Peame oluliseks, et teenust vajavad kliendid saaksid soovi korral võimaluse kodukoha lähedal elada.
 • Toetame laste ja perede psühhosotsiaalset toimetulekut.
 • Renoveerime Liiva tänava munitsipaalelamu.
 • Otsime lahendusi Tõstamaa hooldekodu laiendamiseks.