Ühendused, arendused ja linnaruum

Ühendused

 • Ehitame Raba ja Pargi tänavat ühendava uue kesklinna silla, sellega seotud tänavad ja ringristmikud.
 • Alustame vana silla rekonstrueerimist, muudame selle ligipääsetavaks ja ohutuks jalakäijatele ja kergliiklejatele. Tagame sillal liikumisvõimaluse sõidukitele ja ühissõidukitele.
 • Alustame kesklinna kergliiklejatele ja jalakäijatele ligipääsetavaks muutmisega. Säilitame autoliikluse suunaga autostumise vähendamisele.
 • Soodustame Pärnus Rail Balticu trassile jääva taristu, eelkõige uue raudteejaama ja kaubajaama juurdepääsuteede ning kesklinnaga ühenduste rajamist.
 • Rekonstrueerime 2023. aastaks Suur-Jõe liikluskoridori koos kergliiklusteega.
 • Toetame Pärnu lennujaama tegevust. Koostöös ettevõtjate ja Tallinna lennujaamaga töötame välja programmid lennujaama aktiivseks kasutuselevõtuks.
 • Lisaks õhu ja raudteeühendusele peame oluliseks kiireid ühendusi maantee kaudu:  taotleme riigilt Via Baltica ehitamist terves ulatuses 2+2-realiseks maanteeks.
 • Tagame nõudlusele vastava ühistranspordiühenduse keskuslinna, Paikuse, Audru ja Tõstamaa vahel. Jätkame sotsiaal- ja nõudetranspordi arendamist ning juurutame ühissõidukiliikluses teisi innovaatilisi teenuseid.
 • Alustame kesklinna jalakäijasõbralikuks muutmisega. Muudame piirkonna turvaliseks, aktiivseid elamusi pakkuvaks, terviklikuks ja silmapaistvaks linnaruumi osaks.
 • Jätkame keskuslinna ja osavaldadesse kergliiklusteede ehitamist, sealhulgas ehitame välja Seljametsa, Käärsoo ja Tõstamaa-Ermistu kergliiklusteed.
 • Taristuinvesteeringute üks prioriteete on kõnniteede, tänavate ja teede renoveerimine, kergliiklusteede rajamine ja ülekäiguradade liiklusohutuse parandamine.

Arendused ja linnaruum

 • Algatame kogu ühinenud omavalitsuse üldplaneeringu.
 • Koostöös riigiga jätkame noortele üürikorterite ehitamise programmi ja linnale kuuluva elamufondi renoveerimist.
 • Jätkame kaasava eelarve programmi, suurendame selle mahtu kaks korda. Muudame hindamispõhimõtteid selliselt, et Paikuse, Audru ja Tõstamaa kogukondade projektide elluviimisel ei saaks takistuseks nende piirkondade väiksem rahvaarv.
 • Toetame kogukonnakeskusi – küla- ja asumiseltse, linnaosakeskusi –, soodustame nende kaasamist kohaliku elu edendamisse.
 • Aitame ettevõtjatel jõeäärsed alad aktiivsemalt kasutusele võtta ja anname neile võimaluse seal teenuseid arendada.Arendame Kesklinna (vana) silla ja pump-track’i vahelise kaldaala peresõbralikuks vaba aja veetmise kohaks.
 • Jätkame taristu arendamisega keskrannas: võtame aktiivsesse kasutusse rannamängude areenist muuli poole jääva ala. Toetame Raeküla, Valgeranna jt rannaalade rekreatiivsetel eesmärkidel kasutusele võtmist ja tagame avalikele randadele juurdepääsuteed (sealhulgas kergliiklusteed) ning tualetid.
 • Rajame Pärnu jõe äärde kaks uut parklaga slipikohta: Kesklinna silla kõrvale pump-track’i lähedale ja uue rajatava silla kõrvale Räämal.
 • Ehitame Audrusse ja Tõstamaale keskväljaku.
 • Viime lõpule rannapromenaadi rekonstrueerimise Kuuse tänavast keskranna suunas.
 • Jätkame Reiu jõe suudmeala arendamist aktiivse puhkuse veetmise alaks, rajame Paikuse kiviaja külla kallasraja ja paadilautrid.
 • Jätkame tänavavalgustuse uuendamist kogu ühinenud omavalitsuse territooriumil, sh vanade valgustite vahetamist säästlike LED-lampide vastu.
 • Rajame Pärnu esimese lemmikloomade kalmistu ja kaasrahastame loomade varjupaiga rekonstrueerimist.
 • Jätkame linnaosadesse koerte mänguväljakute rajamist.
 • Rajame katusega rattaparklad koolide ja muude rahvarohkete kogunemiskohtade juurde.
 • Jätkame parkidesse ja linnaruumi valgusinstallatsioonide, kunstiliste väikevormide ja skulptuuride rajamist, nagu näiteks kolm elevanti Rannapargis.